Styrer, råd og utvalg

Kommune-TV

Følg våre TV-overføringer direkte - eller se opptakene senere.

Bystyret

Om bystyret

Bystyret er Fredrikstad kommunes øverste organ og består av 53 medlemmer med varamedlemmer.

 

Bystyret er det øverste organet i kommunen, jf. kommuneloven § 5-3 første ledd. Bystyret treffer vedtak på vegne av kommunen hvis ikke noe annet følger av lov, jf. kommuneloven § 5-3 andre ledd.

 

Bystyret kan delegere sin myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, til ordfører eller til kommunedirektør, innenfor rammen av kommuneloven eller annen lov, jf. kommuneloven § 5-3 tredje ledd.

Bystyret vedtar selv følgende saker:

 • Alle saker som, etter lov eller forskrift, er tillagt bystyret å avgjøre.
 • Kommuneplan, årsbudsjett og økonomiplan, skattevedtak og årsrapport for kommunen.
 • Saker av særlig viktighet, innenfor de grenser gjeldende lovgiving setter.
 • Uttalelser på vegne av Fredrikstad kommune om høringer av utredninger, lovforslag, forskrifter og ulike planer skal gis av bystyret, med mindre høringsforslaget i sin helhet faller inn under et politisk utvalgs oppgaver og myndighetsområde i dette reglementet. Administrasjonen kan avgi slike uttalelser på vegne av kommunen hvis sakene ikke har prinsipielle eller politiske dimensjoner.
 • Bystyrets egen saksbehandling.
 • Overordnet administrativ organisasjonsstruktur (kommuneområder/seksjoner).
 • Finansiering av kommunens drift og investeringer, herunder vedtak om låneopptak.

 

Bystyrets ansvar for økonomiforvaltning:
Kommunen skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid, jf. kommuneloven § 14-1 første avsnitt. Bystyret skal ifølge kommuneloven § 14-2 selv vedta:

 • økonomiplan og årsbudsjett
 • årsregnskap og årsberetning
 • finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi
 • regler for økonomiforvaltningen (økonomireglementet)
 • regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglementet)

 

Bystyrets arbeidsgiveransvar:
Bystyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret i kommunen.

 

Bystyret skal selv ansette en kommunedirektør, jf. kommuneloven § 13- 1 første ledd.

 

Kommunedirektør har det løpende personalansvaret for alle ansatte, jf. kommuneloven § 13-1 syvende ledd.

Ordfører gis rett til å utforme egne innstillinger i tillegg til kommunedirektørens forslag til innstilling.

Formannskapet

Om formannskapet

15 medlemmer med varamedlemmer.

Formannskapets oppgaver:

Formannskapet er bystyrets arbeidsutvalg.

Bystyret gir formannskapet ansvar for

 • økonomiplan og årsbudsjett, årsregnskap
 • alkoholpolitikk
 • overordnet by- og samfunnsutvikling
 • internasjonalt arbeid
 • næringsutvikling
 • eiendomsforvaltning
 • eierskapsforvaltning

Formannskapet har også et særlig ansvar for driften av, og saksfeltene for øvrig, i kommunedirektørens sentrale staber.

Avgjørelsesmyndighet:

Innenfor sine arbeidsoppgaver, og innenfor de mål, rammer og retningslinjer som bystyret vedtar, har formannskapet myndighet til å

 • foreta nødvendige justeringer i investeringsbudsjettet til det enkelte tjenesteområde innenfor de aktuelle vedtatte investeringsrammene
 • godkjenne investeringer mellom 0,5 og 1,0 millioner kroner, som finansieres innenfor vedtatte driftsrammer
 • godkjenne investeringer mellom 0,5 og 1,0 millioner kroner for kommunedirektørens sentrale staber
 • avgi innstilling i alle saker til bystyret, med mindre annet følger av lov, forskrift eller dette reglementet
 • disponere bevilgningen til formannskapets disposisjon
 • inndra skjenkebevilling permanent eller midlertidig, ut over én måneds varighet, ved alvorlige brudd på alkoholbestemmelsene
 • treffe vedtak som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette
 • opprette arbeidsutvalg for å løse tidsbegrensede oppgaver
 • innstille ved tilsetting av kommunedirektør
 • vedta årsbudsjett og økonomiplan for kommunedirektørens sentrale staber
 • behandle årsrapport og andre rapporter for kommunedirektørens sentrale staber
 • vedta retningslinjer for saksbehandling og tjenesteyting for kommunedirektørens sentrale staber
 • vedta andre saker av prinsipiell betydning for kommunedirektørens sentrale staber
 • vedta salg eller bortfeste av næringseiendommer, som er utlagt til dette formål i stadfestet reguleringsplan
 • vedta endringer i kommunedirektørens sentrale staber, herunder opprette eller nedlegge staber og stabsvirksomheter, samt foreta justeringer i stabenes og stabsvirksomhetenes ansvars- og arbeidsoppgaver når disse endringene er av en slik art at stabens/virksomhetens karakter endres vesentlig
 • formannskapet får myndighet til å utøve bystyrets beslutningsmyndighet etter smittevernloven

Ordfører gis rett til å utforme egne innstillinger i tillegg til kommunedirektørens forslag til innstilling.

 

Planutvalget

Om planutvalget

9 medlemmer med varamedlemmer.

 

Planutvalget - virkeområde

Planutvalget har ansvar for følgende områder:

 • Myndighetsutøvelse/vedtak etter plan- og bygningsloven

 

Myndighet

Planutvalget skal uttale seg til saker om kommunal planstrategi, kommuneplanens arealdel og samfunnsdel samt områderegulering, eller andre saker som er av overordnet arealpolitisk betydning.

Planutvalget gis følgende myndighet i bygge- og fradelingsaker:

 • Avgjøre alle større byggesaker etter pbl. § 20-1, så som større blokkbebyggelse, industri, kontor og forretningsbygg, skolebygg, kaianlegg m.m.
 • Avgjøre byggesaker av mindre kurant art, eller av prinsipiell betydning.
 • Behandle klager på vedtak fattet av planutvalget selv, og klager i bygge- og fradelingsaker, som omhandler dispensasjon, (pbl. kapittel 19) fra kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner, og klager i bygge- og fradelingsaker av mindre kurant art eller av prinsipiell betydning.
 • Ilegge tvangsmulkt, vedta forelegg og tvangsfullbyrdelse og ilegge overtredelsesgebyr på over kr 10.000,-, jf. pbl. kapittel 32

Planutvalget gis følgende myndighet i plansaker:

 • Vedta mindre endringer i reguleringsplaner.
 • Vedta midlertidig forbud mot oppretting/endring av eiendom, eller mot byggearbeid i et område som utvalget mener bør reguleres eller omreguleres, jf. pbl. kapittel 13.
 • Innstille direkte til bystyret i saker etter plan- og bygningsloven som ikke er av overordnet arealpolitisk betydning, for eksempel områdereguleringer med detaljplankarakter uten vesentlig arealpolitisk betydning.

Bystyret gir utvalgsleder fullmakt til, på vegne av utvalget, å fatte vedtak i hastesaker, i perioden mellom planutvalgets siste møte i juni og første møte over sommerferien. Vedtak fattet med feriefullmakt refereres i planutvalgets og formannskapets første møter etter sommerferien.

Helse- og velferdsutvalget

Om helse- og velferdsutvalget

9 medlemmer med varamedlemmer.

Helse- og velferdsutvalget - virkeområde:

Helse- og velferdsutvalget har ansvar for følgende områder:

 • Helsetjenester
 • Omsorgssentre/sykehjem
 • Hjemmesykepleie
 • Tjenester til funksjonshemmede
 • Frisklivs- og mestringstjenester
 • NAV (kommunal del)
 • Mat, vaskeri og praktisk bistand

Bystyret vedtar at utvalget har innstillingsrett overfor formannskapet innenfor eget ansvarsområde, som gjelder kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder som angår kommuneplanens samfunnsdel, jf. plan- og bygningsloven §§ 11-2 og 11-3.


Myndighet:
Bystyret kan delegere myndighet til utvalg bystyret selv har opprettet, jf. kommuneloven § 5-7.

Bystyret gir hovedutvalgene vedtaksmyndighet innenfor sine ansvarsområder. Vedtak må fattes i samsvar med bestemmelsene i kommuneloven, og rammer og retningslinjer vedtatt av bystyret (herunder budsjettvedtak), samt i tråd med alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper.

I saker som utvalgene ikke kan avgjøre selv, innstiller utvalgene til formannskapet. Planutvalget innstiller direkte til bystyret.

I saker som berører ansvarsområdet til flere hovedutvalg skal saken som hovedregel bare behandles av ett hovedutvalg, før saken går videre til bystyret, via formannskapet. Ordfører avgjør i disse tilfellene hvilket hovedutvalg.

Utvalgene kan uttale seg i alle saker som har betydning for oppgaver og virksomhet innen sine ansvarsområder, herunder avgi høringsuttalelser.

Utvalgene kan omdisponere budsjettmidler mellom virksomheter og formål innen sine ansvarsområder, i samsvar med reglene i Fredrikstad kommunes økonomireglement, vedtatt av bystyret.

Utvalgene kan opprette et arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant medlemmene av utvalget, jf. kommuneloven § 5-7. Utvalget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge slike arbeidsutvalg.

Utvalgene kan ikke delegere vedtaksmyndighet til utvalgsleder. Bystyret har i dette reglementet delegert feriefullmakt til planutvalgets leder.

I sakene der utvalgene har vedtaksmyndighet, har de samtidig instruksjonsmyndighet overfor kommunedirektøren. Denne myndigheten utøves i form av vedtak i utvalget.

Utvalgets leder gis rett til å utforme egne innstillinger, i tillegg til kommunedirektørens forslag til innstilling.

Utvalgets leder fastsetter sakslista for utvalgets møter.

 

 

 

Kultur- og miljøutvalget

Om kultur- og miljøutvalget

9 medlemmer med varamedlemmer.

Kultur og miljøutvalget - virkeområde:

Kultur- og miljøutvalget har ansvar for følgende områder:

 • Bibliotek
 • Kino
 • Kulturskole
 • De kommunale kulturhusene
 • Fritidsklubbene
 • Lokalsamfunn
 • Institusjoner innen idrett, aktivitet, kunst og kultur
 • Arrangementer innen idrett, aktivitet, kunst og kultur
 • Tilskuddsordninger til organisasjoner, lag og foreninger, innen kultur, idrett, kulturminner og lokalsamfunn
 • Drift og utvikling av folkebad og idrettsanlegg
 • Natur- og miljøsaker
 • Veinavnsaker

Bystyret vedtar at utvalget har innstillingsrett overfor formannskapet innenfor eget ansvarsområde som gjelder kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder som angår kommuneplanens samfunnsdel, jf. plan- og bygningsloven §§ 11-2 og 11-3.

Følgende oppgaver og fullmakter er også delegert til utvalget:

 • Tildele tilskudd etter søknad fra lokalsamfunnsfondet, basert på retningslinjer vedtatt av kultur- og miljøutvalget.
 • Tildele tilskudd etter søknad fra klimafondet, basert på retningslinjer vedtatt av formannskapet.
 • Tildele tilskudd fra Fredrikstad kommunes kulturminnefond, basert på retningslinjer vedtatt av formannskapet.
 • Godkjenne tiltak med kostnadsramme over 0,2 millioner kroner, som dekkes med midler fra kommunens friluftsfond.

Myndighet:
Bystyret kan delegere myndighet til utvalg bystyret selv har opprettet, jf. kommuneloven § 5-7.

Bystyret gir hovedutvalgene vedtaksmyndighet innenfor sine ansvarsområder. Vedtak må fattes i samsvar med bestemmelsene i kommuneloven, og rammer og retningslinjer vedtatt av bystyret (herunder budsjettvedtak), samt i tråd med alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper.

I saker som utvalgene ikke kan avgjøre selv, innstiller utvalgene til formannskapet. Planutvalget innstiller direkte til bystyret.

I saker som berører ansvarsområdet til flere hovedutvalg skal saken som hovedregel bare behandles av ett hovedutvalg, før saken går videre til bystyret, via formannskapet. Ordfører avgjør i disse tilfellene hvilket hovedutvalg.

Utvalgene kan uttale seg i alle saker som har betydning for oppgaver og virksomhet innen sine ansvarsområder, herunder avgi høringsuttalelser.

Utvalgene kan omdisponere budsjettmidler mellom virksomheter og formål innen sine ansvarsområder, i samsvar med reglene i Fredrikstad kommunes økonomireglement, vedtatt av bystyret.

Utvalgene kan opprette et arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant medlemmene av utvalget, jf. kommuneloven § 5-7. Utvalget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge slike arbeidsutvalg.

Utvalgene kan ikke delegere vedtaksmyndighet til utvalgsleder. Bystyret har i dette reglementet delegert feriefullmakt til planutvalgets leder.

I sakene der utvalgene har vedtaksmyndighet, har de samtidig instruksjonsmyndighet overfor kommunedirektøren. Denne myndigheten utøves i form av vedtak i utvalget.

Utvalgets leder gis rett til å utforme egne innstillinger, i tillegg til kommunedirektørens forslag til innstilling.

Utvalgets leder fastsetter sakslista for utvalgets møter.

 

Oppvekstutvalget

Om oppvekstutvalget

9 medlemmer med varamedlemmer.

Oppvekstutvalget - virkeområde:
Oppvekstutvalget har ansvar for følgende områder:

 • Grunnskole
 • Voksenopplæring
 • Barnehage
 • Barnevern
 • Barne- og familietjenester
 • Helsetjenester til barn og unge

Bystyret vedtar at utvalget har innstillingsrett overfor formannskapet innenfor eget ansvarsområde som gjelder kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder som angår kommuneplanens samfunnsdel, jf. plan- og bygningsloven §§ 11-2 og 11-3.

Myndighet:
Bystyret kan delegere myndighet til utvalg bystyret selv har opprettet, jf. kommuneloven § 5-7.

Bystyret gir hovedutvalgene vedtaksmyndighet innenfor sine ansvarsområder. Vedtak må fattes i samsvar med bestemmelsene i kommuneloven, og rammer og retningslinjer vedtatt av bystyret (herunder budsjettvedtak), samt i tråd med alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper.

I saker som utvalgene ikke kan avgjøre selv, innstiller utvalgene til formannskapet. Planutvalget innstiller direkte til bystyret.

I saker som berører ansvarsområdet til flere hovedutvalg skal saken som hovedregel bare behandles av ett hovedutvalg, før saken går videre til bystyret, via formannskapet. Ordfører avgjør i disse tilfellene hvilket hovedutvalg.

Utvalgene kan uttale seg i alle saker som har betydning for oppgaver og virksomhet innen sine ansvarsområder, herunder avgi høringsuttalelser.

Utvalgene kan omdisponere budsjettmidler mellom virksomheter og formål innen sine ansvarsområder, i samsvar med reglene i Fredrikstad kommunes økonomireglement, vedtatt av bystyret.

Utvalgene kan opprette et arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant medlemmene av utvalget, jf. kommuneloven § 5-7. Utvalget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge slike arbeidsutvalg.

Utvalgene kan ikke delegere vedtaksmyndighet til utvalgsleder. Bystyret har i dette reglementet delegert feriefullmakt til planutvalgets leder.

I sakene der utvalgene har vedtaksmyndighet, har de samtidig instruksjonsmyndighet overfor kommunedirektøren. Denne myndigheten utøves i form av vedtak i utvalget.

Utvalgets leder gis rett til å utforme egne innstillinger, i tillegg til kommunedirektørens forslag til innstilling.

Utvalgets leder fastsetter sakslista for utvalgets møter.

 

Teknisk utvalg

Om teknisk utvalg

9 medlemmer med varamedlemmer.

Teknisk utvalg - virkeområde:
Teknisk utvalg har ansvar for følgende områder:

 • Bygg og eiendom
 • Parkering, transport, park og vei
 • Vann, avløp og renovasjon
 • Brann og redning
 • Utbygging

Bystyret vedtar at utvalget har innstillingsrett overfor formannskapet innenfor eget ansvarsområde som gjelder kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder som angår kommuneplanens samfunnsdel, jf. plan- og bygningsloven §§ 11-2 og 11-3.

Utvalget gis myndighet til å vedta hvilken kvalitet, omfang og pris de avgiftsfinansierte tjenestene fra FREVAR KF skal ha.

Utvalget gis myndighet til å avgjøre saker på vegne av kommunen etter bestemmelsene i veitrafikkloven.

Myndighet:
Bystyret kan delegere myndighet til utvalg bystyret selv har opprettet, jf. kommuneloven § 5-7.

Bystyret gir hovedutvalgene vedtaksmyndighet innenfor sine ansvarsområder. Vedtak må fattes i samsvar med bestemmelsene i kommuneloven, og rammer og retningslinjer vedtatt av bystyret (herunder budsjettvedtak), samt i tråd med alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper.

I saker som utvalgene ikke kan avgjøre selv, innstiller utvalgene til formannskapet. Planutvalget innstiller direkte til bystyret.

I saker som berører ansvarsområdet til flere hovedutvalg skal saken som hovedregel bare behandles av ett hovedutvalg, før saken går videre til bystyret, via formannskapet. Ordfører avgjør i disse tilfellene hvilket hovedutvalg.

Utvalgene kan uttale seg i alle saker som har betydning for oppgaver og virksomhet innen sine ansvarsområder, herunder avgi høringsuttalelser.

Utvalgene kan omdisponere budsjettmidler mellom virksomheter og formål innen sine ansvarsområder, i samsvar med reglene i Fredrikstad kommunes økonomireglement, vedtatt av bystyret.

Utvalgene kan opprette et arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant medlemmene av utvalget, jf. kommuneloven § 5-7. Utvalget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge slike arbeidsutvalg.

Utvalgene kan ikke delegere vedtaksmyndighet til utvalgsleder. Bystyret har i dette reglementet delegert feriefullmakt til planutvalgets leder.

I sakene der utvalgene har vedtaksmyndighet, har de samtidig instruksjonsmyndighet overfor kommunedirektøren. Denne myndigheten utøves i form av vedtak i utvalget.

Utvalgets leder gis rett til å utforme egne innstillinger, i tillegg til kommunedirektørens forslag til innstilling.

Utvalgets leder fastsetter sakslista for utvalgets møter.

 

Næringsutvalget

Om næringsutvalget

9 medlemmer med varamedlemmer.

Næringsutvalget - virkeområde:

Næringsutvalget har ansvar for følgende områder:

 • Næringsutvikling
 • Primærnæringene, herunder landbruksnæring, fiskerinæring og viltforvaltning
 • Tildeling av tilskudd fra smart- og næringsfondet etter søknad, basert på retningslinjer vedtatt av bystyret
 • Oppfølging av kommunens deltakelse i Vekst i Fredrikstad-programmet
 • Energiforsyning til næringslivet
 • Alkoholpolitikk og skjenkebevillinger

PRIMÆRNÆRING
Følgende oppgaver og fullmakter er delegert til utvalget:

 • Vedta overordnede strategier og prinsipielle spørsmål knyttet til konsesjonsloven, odelsloven, jordloven, skogbruksloven, forpaktingsloven og viltloven med tilhørende forskrifter, hvor avgjørelsesmyndigheten ikke er tillagt andre organer.
 • Føre tilsyn og kontroll gjennom behandling av rapporter.
 • Fastsette overordnede mål for jaktbare arter etter hjorteviltforskriften § 3.
 • Fastsette åpning av jakt og beslutte arealvurderinger etter hjorteviltforskriften §§ 5, 6 og 8.
 • Fatte enkeltvedtak etter jordloven § 8, 8a og 9.
 • Innvilge konsesjon etter konsesjonsloven § 2.
 • Vedta strategisk plan for miljøtiltak i landbruket (rullering) og landbruksnæring (jordbruk, skogbruk, hagebruk, husdyrbruk), med vekt på arealforvaltning, miljø og fiskerinæring.

ALKOHOLPOLITIKK OG ALKOHOLLOVEN
Utvalget skal få utarbeidet og behandle forslag til revidert alkoholpolisk handlingsplan og retningslinjer, samt forslag til forskrift om skjenke-, åpnings- og lukningstider for serveringssteder for valgperioden, for Fredrikstad kommune. Det forberedende arbeidet skal gjøres i samarbeid med kommunene i samarbeidsforumet MAKS og med Fredrikstad Næringsforening.

Utvalget avgjør søknad om skjenkebevilling, i saker der myndigheten ikke er delegert til kommunedirektøren, jf. kapittel 13.

DIALOG OG SAMARBEID MED NÆRINGSLIVET
Næringsutvalget skal bidra til å styrke Fredrikstad kommunes næringsrettede arbeid, og dialogen mellom nærings- og arbeidslivet, næringsrelevante aktører som akademia, og kommunen, med særlig vekt på framtidsrettet, bærekraftig og smart vekst og arbeidsplassutvikling.

Utvalget skal i den forbindelse legge til rette for kunnskapsdeling, strategisk diskusjon og etablering av felles forståelse for hvordan næringsaktører best kan samarbeide og jobbe for å møte og håndtere felles utfordringer og målsettinger på næringsområdet.

INNSTILLINGSRETT OVERFOR FORMANNSKAPET
Bystyret vedtar at utvalget har innstillingsrett overfor formannskapet innenfor eget ansvarsområde som gjelder kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder som angår kommuneplanens samfunnsdel, jf. plan- og bygningsloven §§ 11-2 og 11-3.

Myndighet:
Bystyret kan delegere myndighet til utvalg bystyret selv har opprettet, jf. kommuneloven § 5-7.

Bystyret gir hovedutvalgene vedtaksmyndighet innenfor sine ansvarsområder. Vedtak må fattes i samsvar med bestemmelsene i kommuneloven, og rammer og retningslinjer vedtatt av bystyret (herunder budsjettvedtak), samt i tråd med alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper.

I saker som utvalgene ikke kan avgjøre selv, innstiller utvalgene til formannskapet. Planutvalget innstiller direkte til bystyret.

I saker som berører ansvarsområdet til flere hovedutvalg skal saken som hovedregel bare behandles av ett hovedutvalg, før saken går videre til bystyret, via formannskapet. Ordfører avgjør i disse tilfellene hvilket hovedutvalg.

Utvalgene kan uttale seg i alle saker som har betydning for oppgaver og virksomhet innen sine ansvarsområder, herunder avgi høringsuttalelser.

Utvalgene kan omdisponere budsjettmidler mellom virksomheter og formål innen sine ansvarsområder, i samsvar med reglene i Fredrikstad kommunes økonomireglement, vedtatt av bystyret.

Utvalgene kan opprette et arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant medlemmene av utvalget, jf. kommuneloven § 5-7. Utvalget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge slike arbeidsutvalg.

Utvalgene kan ikke delegere vedtaksmyndighet til utvalgsleder. Bystyret har i dette reglementet delegert feriefullmakt til planutvalgets leder.

I sakene der utvalgene har vedtaksmyndighet, har de samtidig instruksjonsmyndighet overfor kommunedirektøren. Denne myndigheten utøves i form av vedtak i utvalget.

Utvalgets leder gis rett til å utforme egne innstillinger, i tillegg til kommunedirektørens forslag til innstilling.

Utvalgets leder fastsetter sakslista for utvalgets møter.

 

Partssammensatt utvalg

Om partssammensatt utvalg

1 medlemmer med varamedlemmer, hvorav 7 velges av bystyret og 4 velges blant de ansatte.

Virkeområde
Partssammensatt utvalg (PSU) er kommunens (lovpålagte) utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver. Utvalget opprettes med hjemmel i kommuneloven § 5-11, jf. §§ 5-2 andre ledd bokstav a) og 5-7.

Partssammensatt utvalg ivaretar også medarbeidernes medbestemmelsesrett etter Hovedavtalens del B § 4.

Utvalgets ansvarsområde er saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver

Myndighet
Utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver, jf. kommuneloven § 5-11 og Hovedavtalen del B § 4.

Innenfor sine ansvarsområder, bestemmelser i gjeldende lover, forskrifter og avtaler, og de planer, budsjetter og retningslinjer som bystyret vedtar, har utvalget myndighet til å:

 • Vedta saker av prinsipiell karakter innen følgende områder:
  • HMS-arbeid.
  • Kompetanseutvikling
  • Overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv, jf. Hovedavtalen del B § 4
  • Heltid/deltid
  • Generelle spørsmål om pensjonsordninger
  • Kommunens lærlingordning
 • Uttale seg til forslag til arbeidsgiverstrategi, etiske prinsipper, og andre overordnede saker som berører forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver.
 • Uttale seg til forslag til organisatoriske endringer i kommuneorganisasjonen på kommuneområde- og virksomhetsnivå.
 • Drøfte kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer, resultater fra KS sine kontakter med statlige myndigheter samt oppfølging av saker fra sentralt kontaktmøte, jf. Hovedavtalen del B § 4.
 • Drøfte implementering av kommunens vedtatte budsjett og handlingsprogram, herunder forslag til forbedring og videreutvikling.
 • Opprette arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant medlemmene av utvalget.
  Utvalget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge slike arbeidsutvalg.
 • Innstille til formannskapet.

 

Eldrerådet

Om eldrerådet

8 medlemmer med varamedlemmer.

Myndighet og ansvarsområde:

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen, og skal i god tid før avgjørelse ha alle saker som gjelder levekår for eldre i kommunen til behandling.
Eldrerådet kan selv ta opp saker som gjelder eldre i kommunen.
Rådet sender årsmelding til bystyret om sin virksomhet.

Avgjørelsesmyndighet:

Eldrerådet er ikke tillagt avgjørelsesmyndighet
Lovhjemmel: Kommunelovens § 5-12
Lov om eldreråd § 3 og 4

.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Om råd for personer med funksjonsnedsettelse

7 medlemmer med varamedlemmer.

Myndighet og ansvarsområde:
Rådet fungerer som et rådgivende organ for kommunen i spørsmål som gjelder personer med funksjonsnedsettelse og deres situasjon.

Rådet skal holde seg best mulig orientert om aktuelle saker som er under arbeid i kommunen og som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.
Rådet skal sende årsmelding til bystyret om sin virksomhet.

Avgjørelsesmyndighet:
Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse er ikke tillagt avgjørelsesmyndighet.
Lovhjemmel: Kommuneloven § 5-12

Rådgivende mangfolds- og inkluderingsutvalg

Om rådgivende mangfolds- og inkluderingsutvalg

7 medlemmer med varamedlemmer. 

Myndighet og ansvarsområde: 
Utvalget skal fremme mangfold og inkludering i Fredrikstad, slik at alle skal høre til og inkluderes, og ingen skal forskjellsbehandles, på bakgrunn av kjønn, religion, livssyn, hudfarge, etnisk opprinnelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Utvalget skal gi kommunen råd i aktuelle saker som har betydning for mangfold og inkludering i Fredrikstadsamfunnet, og avgi uttalelse i aktuelle saker som er til politisk behandling. Utvalget kan også foreslå saker på eget initiativ.
I valgperioden 2019-2023 skal utvalget arbeide særskilt med problematikk knyttet til hatefulle ytringer og hets på internett.

Utvalget skal også arbeide særskilt med problematikk knyttet til framvekst av antidemokratiske og intolerante bevegelser/organisasjoner som truer ytringsfrihet, mangfold og toleranse.

Avgjørelsesmyndighet:
Utvalget skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser i enkeltsaker eller tildelinger av tilskuddsmidler.
Utvalget skal sende årlig rapport til bystyret om utvalgets aktivitet/virksomhet.

Fredrikstad ungdomsråd

Om fredrikstad ungdomsråd

18 medlemmer.

Myndighet og ansvarsområde:

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder barn og ungdom. Formålet med ungdomsrådet er å sikre ungdom en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder dem.

Ungdomsrådet skal være et talerør for ungdom i Fredrikstad. Ungdom skal gjennom rådet gis mulighet til medbestemmelse og påvirkning i kommunale saker. Rådet skal bidra til å øke unges samfunnsengasjement og gi trening i medvirkning gjennom demokratiske kanaler. Ungdomsrådet er partipolitisk uavhengig.

Avgjørelsesmyndighet:

Ungdomsrådet er ikke tillagt avgjørelsesmyndighet.

Relevant lovverk/forskrift:

 • Kommunelovens §5-12
 • Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger)

Fredrikstad kontrollutvalg

Om fredrikstad kontrollutvalg

Kontrollutvalget i den enkelte kommune skal føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret. Til dette hører å sørge for at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte (regnskapsrevisjon).

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i interkommunale selskaper og andre selskaper der kommunen har eierandeler (selskapskontroll)

Kontrollutvalget kan også behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som mener de har en sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse vil det vurderes om den hører inn under kontrollutvalgets oppgaver og om den skal prioriteres.

Flere styrer, råd og utvalg

Klikk her for å se liste over andre utvalg.

Kommunelogo
Besøksadresse
Rådhuset, Nygaardsgaten 14-16
1606 Fredrikstad

Postboks 1405 1602 Fredrikstad

Org.nr.: 940039541
Kommunenr.: 3004
Innbyggerdialog
69 30 60 00

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Legevakt: 116 117
Nød- og vakttelefoner